Eja Tv, sa webTv de is sardus e de is lìnguas de Sardìnnia

Intervista a Tore Cubeddu, s’imbentori de EjaTV.

In calincuna parti de su mundu s’agatat giai, ma in Sardìnnia no si fiat bita ancora una web TV aintru de unu tiatru. No fiat mai capitau nemancu ca is imbirdis de su Tiatru, chi s’incrarant in d­una ‘ia manna de sa citadi, podessint èssiri is aposentus de traballu de sa webTv chi eus nau.

In custas diis, in su interis chi is piciocus de EjaTV si­nci ghetant a imbrachinai e a traballai po donai sètiu a custu logu, sa genti chi passat ananti de su tiatru si firmat po curiosidadi a castiai e megat finsas de scaringiai a àrriri. Seus in Casteddu, biali Trentu, anca ddoi est su Tiatru Massimo e imoi EjaTV, “sa webtv de is sardus e de is lìnguas de Sardìnnia”, s’arregordat Tore Cubeddu, s’omini chi at tentu custa bidea, candu andaus a ddu agatai. EjaTv est nàscia 7 annus a imoi cun sa bidea de fai unu canali de televisioni chi chistionessit a is sardus, cun is lìnguas de sa Sardìnnia, impari cun is siendas sardas chi funt traballendi in Sardìnnia.

Tore-Cubeddu-ejatv“Custa bidea est stètia cuncordada meda bortas, ma sceti gràtzias a Sardex ca nd’at bitu un’ocasioni po is siendas de su “Circuito Sardex.net”, at fatu a cuncordai sa cosa diaderus. Su 1 de austu est nàscia pubricamenti EjaTV, cun s’acòrdiu de Terra de PuntSardex srl, cun sa speràntzia de pinnigai apari sèmpiri prus siendas e genti chi traballat in custu campu.

Mitzas est stètia sa prima ocasioni manna chi at tentu EjaTV, una grandu cosa po s’importu de is arrexonamentus e po sa forma. Apustis de tre mesis po sa Sartìglia eus fatu sa direta web in tres lìnguas (sardu, italianu e ingresu), e po is televisionis eus fatu sa direta de sa bistitzioni “De sa borta”, sighit a si contai Tore, “eus incumentzau a fai traballus mannus, unu est stètiu su chi eus fatu impari a su Tiatru Massimo chi s’at donau sa possibilidadi de èssiri sa web TV de su tiatru, donendu­sì unu logu e duncas una identidadi. Seus bènnius a essi una street tv, s’amostaus, teneus un’aposentu­stùdiu po fai intervistas e tra pagu eus a fai finsas trasmissionis, candu eus a tenni unu palinsestu cosa nosta. Una fentana aberta in sa citadi seus”.

ejatvIs àterus sòtzius funt s’agentzia de imprenta Charta Bianca e Radio X; is àterus atòbius mannus de is ùrtimus mesis funt stètius Monumenti Aperti de su 2015 e su Beach Tennis in su Poettu, anca Ejatv fut sa televisioni ofitziali, innui eus fatus prus de 400 vìdeus “Imoi su chi si serbit, est a fai custa bidea sustenìbili, e seu siguru ca nci­dd’eus a fai, cumentzendi de is siendas de Sardex chi imperant EjaTV po contai sa Sardìnnia de oi. EjaTV est una sienda fata a su paris me in su traballu de dònnia dii. Si traballat meda imparis e cun arrespunsabilidadi difùndia”, sighit a si nai Tore, “e de dònnia manera chini traballat innoi s’intendit parti de custa bidea. Deu mi auguru chi tra unus cantu annus eus a podi torrai a scriri sa stòria de sa televisioni in Sardìnnia”.

 

Furriau in sardu de Tiziana Furcas e torrau a castiai de su Portalitu de sa Lìngua Sarda de sa Provìncia de Casteddu

INSERITO IN:

Tag:

I commenti sono chiusi.

Categorie

Ultime Recensioni